Aktivní záloha

 

Aktivní záloha

aktivna_zaloha.jpg

 

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

 • 14 pěších rot aktivní zálohy (dále také jako „AZ“) u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).
 • jednotky AZ u útvarů AČR, které přímo posilují bojeschopnost útvarů AČR.

Jednotky aktivní zálohy u vzdušných sil AČR

 Jednotka AZ u Správy letiště Pardubice

 Od 1. července 2016 vznikla u správy letiště Pardubice jednotka aktivní zálohy, jež je samostatnou součástí útvaru. Z organizačního hlediska podléhá veliteli útvaru.

 Jednotka aktivní zálohy má následující strukturu:

Strážní četa

 • velitel čety
 • zástupce velitele čety
 • 1. strážní družstvo
 • 2. strážní družstvo
 • 3. strážní družstvo

Pro strážní četu u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: svobodník, desátník, četař, rotný a rotmistr (minimálně výuční list)
 • do funkcí: zástupce velitele čety, velitel družstva, zástupce velitele družstva, starší střelec, střelec

Charakter jednotky

  Jednotka je primárně určena pro posílení struktury Správy letiště Pardubice. Hlavními úkoly čety je strážní zabezpečení, ochrana letiště a osob v rámci Force Protection.

Výcvik jednotky je zaměřen na zvládnutí boje v zastavěném prostoru, taktických drilů na úrovni četa  a především schopnost ovládat různé druhy zbraní a komunikačních prostředků.

Výcvik jednotky probíhá v ucelených blocích 4x ročně, ve vojenských újezdech AČR, kde jsou prováděny bojové střelby z pěchotních zbraní a výcvik v taktické přípravě. Nedílnou součástí, je výcvik v prostoru letiště Pardubice.

S četou se počítá v rámci národních  a mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení na celém území ČR.

Kontakty: 

velitel čety

por. Mgr. Jakub Šťastný

tel: +420 973 241 135

Skupina letištního zabezpečení

Pro skupinu letišního zabezpečení u našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: četař, rotný  (minimálně výuční list)
  •                                              rotmistr  (středoškolské vzdělání)
 • do funkcí: mladší technik, starší mechanik

Charakter jednotky

Letištní zabezpečení je souhrn organizačních, technických, ekonomických a dalších opatření, která směřují k nepřetržitému zabezpečení provozuschopnosti letištních ploch a letištních zařízení k letovému provozu.

Výcvik je zaměřen na zvládnutí používání techniky letištního zabezpečení, technologii provádění oprav a základní znalost problematiky letištního zabezpečení. 

Se skupinou se počítá v rámci národních  a mezinárodních cvičení v prostoru letiště Pardubice. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení v rámci služby letištního zabezpečení. 

Kontakty: 

velitel  TR LTZ a LZ

kpt. Bc. Mário  Hornyák

tel: +420 973 241 150

Letištní stanoviště letových provozních služeb

Pro letištní stanoviště letových provozních služeb našeho útvaru hledáme:

 • aktivní záložníky v hodnosti: kapitán       (vysokoškolské vzdělání)                                      
 • do funkcí: vedoucí starší inspektor , vedoucí starší důstojník

Charakter jednotky

Letištní stanoviště letových provozních služeb je určeno k poskytování letových provozních služeb. 

Výcvik je zaměřen na obnovení, případně získání znalostí místních postupů, zopakování předpisů a dohod v oblasti poskytování letových provozních služeb s důrazem na novelizovaná  ustanovení a s takto oživenými schopnostmi působit v roli instruktura výcviku na syntetických zařízení (Synthetic Training Device Instruktor - STDI).

Podmínka pro přijetí:  žadatel byl v minulosti držitel platné kvalifikace personálu ŘLP (TWR, APP)

Náčelník LS LPS

mjr. Ing. Milan Hanzlíček

tel: +420 601 579 973 

Jak k AZ vstoupit

Kontaktujte nás, domluvte si osobní schůzku a vše potřebné sdělíme a zařídíme od prvního kroku až po nástup k AZ.

 Podmínky přijetí k AZ

 • dosažení 18 let
 • zdravotní a psychická způsobilost
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny C (skupina letištního zabezpečení)

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit několika způsoby:

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

 • podat žádost o zařazení do AZ
 • vyplnit dotazník
 • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
 • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
 • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.
 • absolvovat kurz základní přípravy ve Vojenské akademii (VeV-VA). Neplatí pro uchazeče, kteří vykonali vojenskou základní službu

Kurz základní přípravy AZ

 Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, ve Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky, pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

V případě zájmu o službu v aktivní záloze nás kontaktujte  pomocí:

personální oddělení správy letiště Pardubice

rtm. Dagmar LUTICOVÁ

rtm. Petr HORNÁČEK

tel: +420 973 241 110

tel: +420 973 241 112

tel: +420 601 579 982

 Další informace jak se stát vojákem v záloze naleznete na webových stránkách:

https://aktivnizaloha.army.cz/