Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Základní informace 

Armáda české republiky plánuje v roce 2025 mít ve svých řadách 5 039 aktivních záložníků. Polovina z nich bude u 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a druhá polovina přímo u útvarů Armády ČR.

 

Jednotky aktivní zálohy jsou dvojího typu:

 

 • 14 pěších rot aktivní zálohy ( dále také jako „AZ“) u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

 • jednotky AZ u útvarů AČR, které přímo posilují bojeschopnost útvarů AČR.

 

Jednotky AZ u vzdušných sil AČR

 

Strážní četa bojového zabezpečení správy letiště Pardubice 

 

Jednotka AZ u základny

 

Od 3. července 2016 vznikla u správy letiště Pardubice jednotka aktivní zálohy, jež je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli základny. Jednotka je tvořena 21 vojáky.

 

Jednotka AZ má následující strukturu:

Četa bojového zabezpečení

 • velitel čety

 • zástupce velitele čety

 • 1. strážní družstvo bojového zabezpečení

 • 2. strážní družstvo bojového zabezpečení

 • 3. strážní družstvo bojového zabezpečení

Pro strukturu jednotky AZ u naší základny hledáme:

 

 • aktivní záložníky v hodnosti: svobodník, desátník, četař, rotný a rotmistr,

 • do funkcí: zástupce velitele čety, velitel družstva, zástupce velitele družstva, starší střelec, střelec.

 

 

Charakter jednotky

 

Jednotka je primárně určena pro posílení struktury správy letiště Pardubice. Hlavními úkoly čety bude strážní zabezpečení. Výcvik jednotky bude zaměřen na taktické drily, bojové střelby a schopnost ovládat různé druhy zbraní a komunikačních prostředků. Výcvik bude také prováděn v náročných klimatických podmínkách.

 

S četou se počítá v rámci národních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení na celém území ČR.

 

Jak k AZ vstoupit

Kontaktujte nás, domluvte si osobní schůzku a vše potřebné sdělíme a zařídíme od prvního kroku až po nástup k AZ.

 

Kontaktujte nás pomocí:

personální oddělení správy letiště Pardubice

rtm. Dagmar LUTICOVÁ

tel: +420 973 241 110

tel: +420 973 241 112

tel: +420 601 579 982

 

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete na webových stránkách:

 

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/cz/

 

 

Podmínky přijetí k AZ

 • dosažení 18 let

 • zdravotní a psychická způsobilost

 • trestní bezúhonnost

 • vzdělání: minimálně výuční list

Finanční podmínky v AZ

 

 • Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

 

 • Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

 

 • Roční odměna ve výši 18.000,- Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení.

 

 • Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6.000,- Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

 

 • Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

 

 • Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

 

 • Zájemci o zařazení do aktivní zálohy, kteří nastoupí do kurzu základní přípravy (KZP), budou pobírat služební tarif (plat) v hodnosti vojína. (V jednotkách AZ je od 1. 7. 2016 nejnižší hodnost svobodník.)

 

 


Hodnost

Měsíční tarif v Kč

Služné za den v Kč

vojín

9.900,-

330,-

svobodník

20.290,-

676,-

desátník

21.440,-

715,-

četař

22.710,-

757,-

rotný

26.490,-

883,-

rotmistr

28.370,-

946,-

Pozn.: pro účely výpočtu byl využit kalendářní měsíc o 30 dnech.


 

Kurz základní přípravy AZ

 

Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, ve Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

 

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Taktická příprava je hlavním předmětem základní přípravy, zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

 

 

Informace pro zaměstnavatele

 

Finanční podpora zaměstnavateli

Podle § 36, odst. 1., zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, náleží zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory:

 

 1. v případě plánovaného* povolání - ve výši dvou třetin průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem (dále jen „průměrná mzda“) přede dnem nástupu vojenské činné služby. Aktuální výše této podpory činí 17.653,-Kč/měsíc.

 

     * zaměstnavateli je oznámeno KVV do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího době výkonu činné služby vojáka v aktivní záloze v prvním pololetí následujícího roku nebo do 31. května na druhé pololetí příslušného kalendářního roku, anebo do 30 dnů od zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy na probíhající kalendářní pololetí.

 

 1. v případě povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení, má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši průměrné mzdy. V 1. čtvrtletí 2016 činila výše průměrné mzdy 26.480,-Kč/měsíc.

 

Zaměstnavateli je vyplácena poměrná část finanční podpory za dny, ve kterých voják v aktivní záloze konal vojenské cvičení, nebo službu v operačním nasazení.

§36, odst. 3., zákona 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

O přiznání finanční podpory zaměstnavateli na základě jeho žádosti rozhodne vojenský správní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v aktivní záloze.

Žádost o finanční podporu zaměstnavateli lze podat nejdříve den následující po ukončení vojenského cvičení vojáka v aktivní záloze; v případě služby v operačním nasazení lze žádost podat nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla služba v operačním nasazení vojákem vykonána.

Vojenský správní úřad vyplatí finanční podporu zaměstnavateli do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na platební účet určený zaměstnavatelem, a to ve výši částky zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má při povolání na vojenské cvičení právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

 

 

Kontakty pro bližší informace:

personální oddělení správy letiště Pardubice

rtm. Dagmar LUTICOVÁ

tel: +420 973 241 110

tel: +420 973 241 112

tel: +420 601 579 982

 

Nahoru