Home page > Postup na povolování výstavby v OP letiště

Postup na povolování výstavby v OP letiště

Postup na povolování výstavby v OP letiště

 

Žádost o souhlas Ministerstva obrany ve věci umístění stavby (zařízení) a provádění činnosti v ochranných pásmech leteckých staveb (letiště a leteckých pozemních zařízení)

(§ 37 a § 40 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

 

Za vydávání stanovisek a závazných stanovisek Ministerstva obrany  jako dotčeného orgánu pro potřeby správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. pro územně plánovací dokumentaci, územní rozhodnutí a povolení staveb odpovídá odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany.

 

Žadatelé mohou žádat o vydávání stanoviska a závazného stanoviska Ministerstva obrany ve věci umístění stavby (zařízení) a provádění činnosti v ochranných pásmech leteckých staveb (letiště a leteckých pozemních zařízení):

 

1.       Elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky Ministerstva obrany ČR (datová schránka: hjyaavk)

Více informací na: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/uredni-deska/schranky/datove-schranky-ministerstva-obrany-cr-70730/

 

2.       Elektronickým podáním prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva obrany ČR (email: e-podatelnaMO@army.cz)

Více informací na: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/e-podatelna-mo-45054/

 

3.       Poštou nebo osobně na adrese:

 


Ministerstvo obrany ČR

Sekce nakládání s majetkem MO

odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

oddělení ochrany územních zájmů Čechy

Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6

 

nebo

 

BRNO

Ministerstvo obrany ČR

Sekce nakládání s majetkem MO

odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

oddělení ochrany územních zájmů Morava

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

 

Upozornění

 

Nepovolenou činností v ochranných pásmech letišť se fyzická a právnická osoba dopustí dle § 92 a § 93 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

 

Nahoru